Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. 2-XL: 2-XL B.V. gevestigd te Roermond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75102498
 2. Wederpartij: de partij met wie 2-XL een overeenkomst is aangegaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die 2-XL aan Wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. 2-XL en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. 2-XL wijst door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 6. 2-XL is bevoegd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van 2-XL zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende veertien dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan 2-XL verstrekte gegevens, waarop 2-XL haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden 2-XL niet.
 5. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL.
 6. Bij samengestelde aanbiedingen is 2-XL niet verplicht tot een gedeeltelijke levering van het aanbod tegen het voor het desbetreffende gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de totale prijs.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van 2-XL schriftelijk is geaccepteerd door Wederpartij. Indien Wederpartij het aanbod niet schriftelijk heeft geaccepteerd, maar er desondanks uitvoering is gegeven aan de overeenkomst en Wederpartij geen blijk geeft hiermee niet in te stemmen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door 2-XL ter beschikking is gesteld.
 4. Overeenkomsten waarbij geen duur is overeengekomen, gelden als overeenkomsten voor onbepaalde duur. Deze kan Wederpartij slechts schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2-XL is nimmer gebonden aan een opzegtermijn.
 5. De rechten en/of plichten uit hoofde van de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL.
 6. Indien sprake is van media inkoop door 2-XL ten behoeve van Wederpartij en derhalve mediacontracten worden afgesloten, geschiedt dit voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 4. Prijzen en kosten

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en exclusief transport- en reiskosten, btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van 2-XL wordt belemmerd of vertraagd, is 2-XL gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.
 3. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen 2-XL en Wederpartij overeengekomen prijzen en afspraken.
 4. Indien tussen partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, wordt afgerekend op basis van nacalculatie door 2-XL en met een redelijke winstopslag voor 2-XL.
 5. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet zijn te overzien, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie met een redelijke winstopslag voor 2-XL.
 6. 2-XL is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder instemming van Wederpartij met maximaal 10% (tien procent) te overschrijden. Bij (dreiging van) overschrijding van de begroting door Wederpartij, dient Wederpartij 2-XL direct hiervan op de hoogte te brengen en met haar overleg te treden. Wederpartij is nimmer gerechtigd de afgegeven begroting de overschrijden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL. Is sprake van overschrijding aan de zijde van Wederpartij zonder de vereiste toestemming van 2-XL, geschiedt dit voor rekening en risico van Wederpartij.
 7. Indien Wederpartij aan 2-XL een opgave doet (qua gemaakte kosten/tijdsbesteding e.d.), is Wederpartij gehouden 2-XL inzage te geven in haar administratie, zodat 2-XL de opgave op juistheid kan controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van Wederpartij niet overeenkomt met de werkelijkheid, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Wederpartij komen en is 2-XL niet gebonden aan de opgave.

Artikel 5. Prijswijzigingen

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is 2-XL gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen en een redelijke winstopslag door te berekenen.
 2. 2-XL is daarnaast gerechtigd haar prijzen tussentijds te wijzigen in onder meer de volgende gevallen:

Artikel 6. Betaling

 1. De betalingstermijn is 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. 2-XL kan een aanbetaling op door Wederpartij te betalen bedragen verlangen.
 3. Wederpartij is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van 2-XL op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
 4. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van 2-XL gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Wederpartij.
 5. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Wederpartij wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit.
 7. Wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van 2-XL zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan 2-XL te betalen bedragen.
 8. Vanaf het moment dat Wederpartij haar betalingsverplichtingen uit hoofde van overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan Wederpartij verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van Wederpartij in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7. Levering en transport

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien 2-XL de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Verzending of transport van zaken/goederen geschiedt op een door 2-XL te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Wederpartij. Onder verzending wordt mede bedoeld transmissie van data en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van een technisch middel.
 3. Een overeengekomen leveringstermijn bindt 2-XL niet indien Wederpartij de vereiste materialen of producten niet (tijdig) bij 2-XL aanlevert of wijziging van de overeenkomst wenst, bijvoorbeeld in de specificaties van het werk.
 4. Niet-tijdige levering door 2-XL geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te verhalen op 2-XL.
 5. Ziekte of ontslag van personeel aan de zijde van Wederpartij, komt voor rekening en risico van Wederpartij en schort de nakomingsverplichting/leveringsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel 8. Reclames

 1. Wederpartij is verplicht direct na de levering te onderzoeken en te beoordelen of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Reclames over door 2-XL geleverde producten/diensten/werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij 2-XL te worden ingediend, bij gebreke waarvan Wederpartij wordt geacht de geleverde producten/diensten/werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 3. De door 2-XL geleverde producten/diensten/werkzaamheden worden in ieder geacht te zijn geaccepteerd, indien Wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. Reclames ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van 2-XL te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Wederpartij geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren en onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectueel eigendom van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Wederpartij. Daarvoor is 2-XL ook nimmer in rechte aan te spreken.
 2. Wederpartij garandeert 2-XL, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Wederpartij ontvangen zaken zoals kopieën, modellen, tekeningen, ontwerpen, computerprogrammatuur, broncodes en databestanden, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van intellectueel eigendomsrecht dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Wederpartij vrijwaart 2-XL zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden aan Wederpartij zelf krachtens even bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
 3. Indien er twijfel bestaat of derden intellectuele eigendomsrechten hebben als bedoeld in artikel 9 lid 2, is 2-XL bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat 2-XL door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal 2-XL de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft 2-XL steeds de rechthebbende op het intellectueel eigendomsrecht dat ontstaat op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde voorlopige of definitieve werken zoals kopieën, modellen, tekeningen, ontwerpen, computerprogrammatuur, broncodes en databestanden, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 5. De door 2-XL volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopieën, modellen, tekeningen, ontwerpen, computerprogrammatuur, broncodes en databestanden, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor 2-XL bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 6. Wederpartij verkrijgt na levering door 2-XL en betaling door Wederpartij het niet-exclusieve en eenmalige recht tot gebruik van de door 2-XL in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de nationale, supranationale en internationale regelgeving op het gebied van intellectueel eigendomsrecht van werken in de zin van artikel 9 lid 5. Het recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 7. Indien 2-XL rechthebbende van het intellectueel eigendomsrecht op het ontwikkelde is, is het Wederpartij niet toegestaan wijzigingen in het ontwikkelde aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL. 2-XL zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Wel dient 2-XL altijd in de gelegenheid te worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken/goederen blijven uitsluitend eigendom van 2-XL, totdat alle vorderingen die 2-XL heeft of zal verkrijgen op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de zaken/goederen niet op Wederpartij is overgegaan, mag Wederpartij de zaken/goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf of beroep.
 3. Wederpartij is verplicht de zaken/goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 2-XL te bewaren.
 4. Als Wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is 2-XL gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die 2-XL toekomen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft 2-XL het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van 2-XL wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van 2-XL, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van 2-XL.
 3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van 2-XL zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van 2-XL en/of van Wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, ziekte, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens 2-XL tot aan dat moment nakomen.

Artikel 12. Schade en aansprakelijkheid

 1. 2-XL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
  2. enige daad of nalatigheid van Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld.
 2. 2-XL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 2-XL is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. In geen geval is 2-XL aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Wederpartij het door 2-XL geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 4. Noch 2-XL zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 5. 2-XL is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij of door haar ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 6. 2-XL is niet aansprakelijk voor schade in het bedrijf of het beroep van Wederpartij in welke vorm dan ook, zoals onder meer omzet- of winstderving en verminderde goodwill.
 7. 2-XL is niet aansprakelijk voor (foutief) cookiegebruik ten behoeve van Wederpartij. De verantwoording om aan te geven indien er specifieke cookievereisten gelden in een branche ligt bij Wederpartij.
 8. Indien sprake is van consultancy/advieswerkzaamheden door 2-XL, is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (het volgen van) het advies.
 9. 2-XL kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door derden geleverde software of deze aan Wederpartij ter beschikking stellen. 2-XL biedt geen garanties en staat niet in voor de eigenschappen van deze software van derden. Indien door het gebruik van deze software schade ontstaat, is 2-XL hier niet voor aansprakelijk
 10. Indien 2-XL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 2-XL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 2-XL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 2-XL beperkt tot maximaal het factuurbedrag/honorarium, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens 2-XL vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens 2-XL kan aanwenden.
 12. Indien 2-XL ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Wederpartij c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en 2-XL alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen. Onverminderd hiervan vrijwaart Wederpartij 2-XL ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de overeenkomst.

Artikel 13. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Wederpartij is gerechtigd een verstrekte opdracht te annuleren mits zij de hierdoor voor 2-XL ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door 2-XL geleden verliezen en gederfde winst, vastgesteld op 25% (vijfentwintig procent) van de omzet die met de opdracht is gemoeid, en in elk geval de kosten die 2-XL reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
 2. 2-XL is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. 2-XL bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. na het sluiten van de overeenkomst 2-XL ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. 2-XL is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 4. 2-XL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan Wederpartij wordt verleend, ingeval Wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Wederpartij niet in staat is aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 5. Indien Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is 2-XL gerechtigd de werkzaamheden voor Wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 6. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, komt elke in het kader van de overeenkomst aan Wederpartij verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 14. Omgang met leveranciers

 1. Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL leveranciers van 2-XL (in commerciële zin) te benaderen.
 2. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Wederpartij een direct opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere overtreding alsmede een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 2-XL om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forum

 1. Op alle overeenkomsten tussen 2-XL en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 2-XL, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.