Menu      
 
Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het tot stand komen, de realisatie, de inhoud en het nakomen van alle tussen de opdrachtgever en 2-XL gesloten overeenkomsten c.q. aan 2-XL opgedragen werkzaamheden en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van 2-XL op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, voorstellen
2.1 Het alleen uitbrengen van offerte, prijsopgave, (kosten)begroting, voorcalculatie, schets- en planvoorstellen en dergelijke verplicht 2-XL niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Alle aanbiedingen van 2-XL zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Offertes zijn 1 (een) maand geldig.
2.2 Opdrachtgever zal de begroting van 2-XL binnen 20 (twintig) werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan 2-XL retourneren. Begrotingen waarop niet tijdig is gereclameerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen

Artikel 3: Annulering
3.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst of schriftelijke opdracht te annuleren mits hij de hierdoor voor 2-XL ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door 2-XL geleden verliezen en gederfde winst, voor dit doel vastgesteld op 25% (vijfentwintig procent) van de omzet die met de opdracht is gemoeid, en in elk geval de kosten die 2-XL reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder gerealiseerde werkzaamheden als planvoorstellen, campagnevoorstellen, schetsen, ontwerpen, teksten, coördinatie , ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag op de inkopen.
3.2 Bij het annuleren van separaat gesloten overeenkomsten dient de in die overeenkomsten bepaalde opzegtermijn in acht te worden genomen.
3.3 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door 2-XL worden verricht vóórdat de in artikel 2 lid 2 bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal 2-XL gerechtigd zijn haar schade zoals omschreven in artikel 3 lid 1 door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of goedkeurende begroting helemaal niet tot stand komt.
3.4 In geval er sprake is van omstandigheden waarop 2-XL geen invloed kan uitoefenen, en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van opdracht door 2-XL in redelijkheid onmogelijk maken, heeft 2-XL het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht hebben op de vergoeding van de schade zoals omschreven in artikel 3 lid 1.
3.5 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, een verzoek om of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of als de wederpartij overgaat tot liquidatie van haar onderneming of zaken of indien haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft 2-XL het recht de overeenkomst terstond te beëindigen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Het in artikel 3 lid 1 bedoelde omtrent schadevergoeding geldt ook in een dergelijk geval.
3.6 Indien de overeenkomst door 2-XL wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van deopdrachtgever op grond waarvan van 2-XL redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.
3.7 Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 4: Prijs
4.1 Alle door 2-XL afgegeven prijzen zijn exclusief reiskosten, transportkosten, porti, kleine materialen, reisuren, omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
4.2 Alle door 2-XL afgegeven prijzen m.b.t. advies-, coördinatie-, ontwerp- en tekstwerkzaamheden worden altijd op basis van nacalculatie afgerekend.
4.3 De door 2-XL afgegeven prijs voor de door haar te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4.4 Bij samengestelde aanbiedingen is 2-XL niet verplicht tot een gedeeltelijke levering van de totale prestatie tegen het voor het desbetreffende gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.5 Indien tussen partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van 2-XL en met een redelijke winstopslag.
4.6 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie met een redelijke winstopslag.
4.7 2-XL is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% (tien procent) te overschrijden.
4.8 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door 2-XL dienen te worden verkend alvorens een definitief voorstel kan worden opgesteld, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.9 In afwijking van het gestelde in artikel 10 lid 2 heeft 2-XL het recht prijsverhoging van derden, voorzover na de offerte bekend worden, met een redelijke winstopslag aan opdrachtgever door te berekenen.
4.10 Elke vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn begrepen.
4.11 Indien de honorering op enige wijze afhankelijke is gesteld van feiten of omstandigheden die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft 2-XL na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 5: Prijswijzigingen
In afwijking van het gestelde in artikel 10 lid 2 is 2-XL gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het bevestigen van de opdracht voordoen :
- Stijging van de kosten door tussentijdse wijzigingen en aanpassingen in uitvoering en vorm van de opdracht;
- Stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
- Stijging van de kosten door niet tijdig, niet compleet, niet deugdelijk aanleveren van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, door de opdrachtgever;
- Stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten en sociale verzekeringen en de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
- Invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen;
- Een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen;
- Wijziging door opdrachtgever in de oorspronkelijke overeengekomen specificaties (meerwerk), daaronder begrepen correcties door opdrachtgever of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen modellen en zet-, druk- en andere proeven. 2-XL zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt;
- Levering van extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, kwalitatief mindere foto’s, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur en/of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering door de opdrachtgever, die 2-XL tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht;
- Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten;
- Of in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 6: Betaling
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op de door 2-XL aangegeven bank- of girorekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling op door 2-XL is vereist.
6.2 2-XL is gerechtigd een of meer voorschotten op de totale prijs in rekening te brengen.
6.3 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van 2-XL zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan 2-XL te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op het eerste verzoek van 2-XL tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
6.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze door de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente bij handelstransacties of, indien deze niet van toepassing is, de wettelijke rente te vermeerderen met een boete van 2% (2 procent) verschuldigd. 2-XL is bevoegd 1/12 (een twaalfde) deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
6.5 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 2 (twee) punten van de betreffende staffel van het toepasselijke liquidatietarief, onverminderd het recht van 2-XL de daadwerkelijke kosten te vorderen.
6.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en het komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar 2-XL haar bedrijf uitoefent
7.2 2-XL is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren
7.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de overeenkomst door 2-XL te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van 2-XL bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
7.4 Iedere productie of levering van zaken door 2-XL voor of aan de opdrachtgever geschiedt voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Betalingen door een derde verricht – waardoor deze derde subrogeert in de rechten van 2-XL – leiden niet tot het teniet gaan van het eigendomsvoorbehoud van 2-XL.
7.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zeken van 2-XL door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijke goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
7.6 2-XL is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.
7.7 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 14 lid 3 van 2-XL rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan 2-XL verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken, zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat tijdig wordt betaald. Indien tijdige betaling uitblijft, zal 2-XL zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

Artikel 8: Termijn van levering
8.1 Een door 2-XL opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. 2-XL is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
8.2 De binding van 2-XL aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 11 en 17 van deze algemene voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud 2-XL in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van de productiecapaciteit.
8.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door 2-XL gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 2-XL mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van 2-XL, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 5 en door het inachtnemen van het bepaalde in artikel 11 en 17 van deze algemene voorwaarden.
8.4 Bij niet-nalevering door de opdrachtgever van enige verplichting jegens 2-XL, in het bijzonder ook het in het vorige lid en het in artikel 6 lid 3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door 2-XL nodig is. 2-XL is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal 2-XL de overeenkomst alsnog binnen een redelijk termijn uitvoeren.
8.5 Niet-tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk het specifieke belang van een bepaald termijn door de opdrachtgever is vastgesteld en zulks door 2-XL is geaccepteerd.
8.6 Zelfs in dit geval van een specifiek belang van een bepaald termijn, als bedoeld in artikel 8 lid 5, zal 2-XL niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden welke buiten de macht van 2-XL liggen.

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering
9.1 De opdrachtgever dient met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of 2-XL de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden 2-XL er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na aflevering.
9.2 2-XL is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
9.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikel 9 lid 1 tijdig te doen.
9.4 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 (veertien) dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van 2-XL voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
9.5 De prestatie van 2-XL geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
9.6 Reclame’s welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in dit artikel zijn geschied, hoeven niet meer door 2-XL in behandeling te worden genomen.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst
10.1 De opdrachtgever draagt risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door 2-XL niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, en soortgelijke transmissiemedia.
10.2 Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
10.3 2-XL mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden c.q. onvolledigheden is de opdrachtgever zelf aansprakelijk

Artikel 11: Goedkeuring
11.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van 2-XL ontvangen proeven, modellen of dummy’s zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en/of volgens (overeengekomen) planning gecorrigeerd of goedgekeurd aan 2-XL terug te zenden.
11.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat 2-XL de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
11.3 2-XL is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
11.4 2-XL kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer opdrachtgever niet binnen 4 (vier) werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

Artikel 12: Afwijkingen
12.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie, of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
12.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
12.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruiksvoorwaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
12.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 (twintigduizend) eenheden: 10% (tien procent)
- oplage tot 20.000 ( twintigduizend) en meer: 5% (vijf procent)
ten aanzien van meer- en minderleveringen van verpakkingsdrukwerk etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% (tien procent) toegestaan. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
12.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

Artikel 13: Duurovereenkomsten
13.1 Een overeenkomst tot de uitvoering door 2-XL van het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk of schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zes) maanden
13.2 Onder uitvoering in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaarding van halffabrikanten of hulpmiddelen zoals foto’s, illustraties, drukwerk etc.
13.3 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
13.4 Bij opzegging van duurovereenkomsten is 2-XL gerechtigd de gederfde winst over de nog resterende periode van de duurovereenkomst in rekening te brengen.

Artikel 14: Auteursrechten
14.1 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren en onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
14.2 De opdrachtgever garandeert 2-XL, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopieën, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedrager, computerprogrammatuur, broncodes, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart 2-XL zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden aan opdrachtgever zelf krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
14.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door deden gepretendeerde rechten als bedoeld in artikel 14 lid 2 gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is 2-XL bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat 2-XL door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal 2-XL de order alsnog binnen een redelijk termijn uitvoeren.
14.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft 2-XL steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde voorlopige of definitieve werken zoals kopij, zetsel, plannen, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, broncodes, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
14.5 De door 2-XL volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekening, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen ook indien of voor zover op de vormgeving te dienaanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor 2-XL bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
14.6 De opdrachtgever verkrijgt na levering door 2-XL en betaling door opdrachtgever het niet- exclusieve en eenmalige recht tot gebruik van de door 2-XL in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de nationale, supranationale en internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom of van werken in de zin van artikel 14 lid 5. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
14.7 Indien 2-XL rechthebbende van het auteursrecht op het ontwerp en/of de tekst is, is het de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in het betreffende ontwerp en/of de tekst aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-XL. 2-XL zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
14.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt o.a. verstaan : fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
15.1 Alle door 2-XL vervaardigde plannen, schetsvoorstellen en zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en –vorm, (folie-)preegvormen, stempelplaten, randapparatuur blijven het eigendom van 2-XL, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
15.2 2-XL is niet gehouden de in artikel 15 lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
15.3 2-XL is niet gehouden de in artikel 15 lid 1 bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien 2-XL en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door 2-XL zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat 2-XL instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
16.1 2-XL zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
16.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in artikel 16 lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten
16.3 De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan 2-XL van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door 2-XL worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever 2-XL op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
16.4 De opdrachtgever verleent 2-XL pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met 2-XL door hem in de macht van 2-XL worden gebracht zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan 2-XL verschuldigd mocht zijn, niet- opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
17.1 Indien de opdrachtgever met 2-XL is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van 2-XL vragen.
17.2 De opdrachtgever is gehouden, naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van 2-XL vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat 2-XL een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door 2-XL houdt niet de erkenning in dat een voldoende, of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
17.3 2-XL is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken, voorafgaande aan de bedrukking of bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken
17.4 De opdrachtgever is gehouden 2-XL op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
17.5 2-XL is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van 2-XL gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij 2-XL af te halen.

Artikel 18: Overmacht
18.1 Tekortkomingen van 2-XL in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
18.2 Tekortkomingen van 2-XL in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, computervirussen, hacking, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten en diensten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, toeleveranciers en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan 2-XL toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 19: Aansprakelijkheid
19.1 De aansprakelijkheid van 2-XL uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. In elk geval is de aansprakelijkheid van 2-XL beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de opdracht gemoeide honorarium voor door 2-XL verrichte interne werkzaamheden.
19.2 2-XL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft beperkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
19.3 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
– misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
– fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
– gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
– fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
– fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
19.4 2-XL is voorts niet aansprakelijk voor schade in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever in welke vorm dan ook, zoals o.a. omzet- of winstderving, verminderde goodwill e.d.
19.5 2-XL is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door 2-XL te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever 2-XL niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
19.6 2-XL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor 2-XL onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
19.7 2-XL staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet-deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
19.8 2-XL kan voor of bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht gebruikmaken van door derden geleverde software. Deze software kan programmafouten, fouten en andere problemen bevatten waardoor schade kan ontstaan. 2-XL biedt geen garanties en staat niet in voor de eigenschappen van de door haar gebruikte of door of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde software waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of condities ten aanzien van volledigheid, nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
19.9 Indien 2-XL ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en 2-XL alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
19.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3 vrijwaart de opdrachtgever 2-XL ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.
19.11 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van 2-XL en ieder ander die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen 2-XL en de opdrachtgever wordt ingeschakeld.
19.12 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 (een) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 20: Meerdere opdrachten voor hetzelfde project
Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere leveranciers wenst te verstrekken, dient hij 2-XL hiervan vooraf op de hoogte te stellen onder vermelding van de namen van de andere leveranciers. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere leverancier heeft verstrekt.

Artikel 21: Productiebegeleiding
20.1 2-XL kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is. 2-XL zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf.
20.2 Alvorens definitieve toestemming tot productie aan grafische of andere (productie)bedrijven wordt verstrekt, dient opdrachtgever de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.
20.3 Ook indien werkzaamheden van 2-XL inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 22: Mediacontracten
Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van 2-XL voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via 2-XL.

Artikel 23: Naamsvermelding en promotioneel gebruik
23.1 2-XL is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.
23.2 Indien 2-XL dit wenst, zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, respectievelijk ®, onder vermelding van de naam van 2-XL en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van internationaal depot.
23.3 2-XL zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten is overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit in de ruimste zin des woords. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf (nog) niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 24: Afgifte materiaal
24.1 Alle materialen die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens 2-XL zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van 2-XL (zoals werktekeningen, artwork etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.
24.2 Opdrachtgever zal alle zaken en kopieën daarvan die toebehoren aan 2-XL op eerste aanvraag aan 2-XL overdragen.

Artikel 25: Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 26: Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 27: Overdracht
De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij behoudens het in artikel 7 lid 4 bepaalde.

Artikel 28: Partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 2-XL en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 29: Toepasselijk recht en forum
29.1 Op alle overeenkomsten tussen 2-XL en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
29.2 Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. 2-XL mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.